Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

It / therefore /good / study / Australia.

A.

It is, therefore, very good to study in Australia.

B.

It is, therefore, a good idea study English in Australia.

C.

It is, therefore, very good studying English in such a country as Australia.

D.

It is, therefore, a good idea to study English in a country such as Australia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It is, therefore, a good idea to study English in a country such as Australia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.