Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Those leaves / expose to the dew for one night / dry / they / still soft / be flatted.

A.

Those leaves are exposed to the dew for one night so when they are dried, they are still soft enough for being flatted.

B.

Those leaves are exposed to the dew for one night so when drying, they are still too to be flatted.

C.

Those leaves are exposed to the dew for one night so when dried, they are still soft enough to be flatted.

D.

Those leaves which are exposed to the dew for one night so when dried, they are still soft enough to be flatted.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Those leaves are exposed to the dew for one night so when dried, they are still soft enough to be flatted.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.