Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Vietnam’s Minister of Planning and Investment / the government / target / a GDP growth of around 8.5% / 2007.

A.

To Vietnam’s Minister of Planning and Investment states that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

B.

As Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% during 2007.

C.

Vietnam’s Minister of Planning and Investment said that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

D.

According to Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

According to Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.