Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

It / the sandiest / all deserts / no river / flow through / originate from it.

A.

It is the sandiest of all deserts, with no river flows through and originates from it.

B.

It is the sandiest of all deserts. No river flows through or originates from it.

C.

It is the sandiest of all deserts, but no river flows through or originates from it.

D.

It is the sandiest of all deserts. Therefore, no river flows through or originates from it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

It is the sandiest of all deserts. No river flows through or originates from it.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.