Choose the option among A, B, C, D which needs correcting to make a complete sentence: 

In 1960 John F. Kennedy became the youngest man ever to elect president of the US

A.

A. In 1960

B.

B. became

C.

C. ever

D.

D. to elect

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

To elect => to be elected vì câu mang nghĩa bị động (Vào năm 1960, John F. Kennedy đã trở thành người đàn ông trẻ nhất được bầu chọn làm tổng thống.)    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.