Choose the option to indicate the correct answer for each of the following question:

Such relaxing days were few and far_____in her hectic life.          

A.

A: off

B.

B: between

C.

C: beyond

D.

D: out

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Few and far between: không thường xuyên

Những ngày thư giãn như vậy không có nhiều trong cuộc sống bận rộn của cô ấy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...