Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

bamboo                     room                         choose                         wood

A.

bamboo                    

B.

room                       

C.

choose                         

D.

wood

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

wood

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...