Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

work                    sport                     morning                      bored

A.

work                    

B.

sport                     

C.

morning                      

D.

bored

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

work

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.