Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

promote                    total                         progress                       domestic

A.

promote                    

B.

total                        

C.

 progress                      

D.

 domestic

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 domestic

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.