Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

would            could            tough            should

A.

would            

B.

could            

C.

tough           

D.

 should

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tough

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.