Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

master            ask            aspect              castle

A.

master            

B.

ask            

C.

aspect              

D.

castle

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

aspect

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...