Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

storage           encourage              garage             shortage

A.

storage           

B.

encourage              

C.

garage             

D.

shortage

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

garage

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.