Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

thunder               prefer               grocer               louder

A.

thunder               

B.

prefer               

C.

grocer               

D.

louder

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

prefer 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.