Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

pilot                writer                service                   advice

A.

pilot                

B.

writer                

C.

service                   

D.

advice

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

service              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...