Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

desire                noisy                 sugar                  present

A.

desire                

B.

noisy                 

C.

sugar                  

D.

present

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sugar

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.