Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

show                   sugar                      sea                      fish

A.

show                   

B.

sugar                      

C.

sea                      

D.

fish

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sea

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.