Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

but                     cut                       Sun                       put

A.

but                     

B.

cut                       

C.

Sun                       

D.

put

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

put

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...