Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

qualify                  baggy                    grocery                   scenery

A.

qualify  

B.

baggy   

C.

grocery  

D.

scenery

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

qualify  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.