Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

qualify                  baggy                    grocery                   scenery

A.

qualify  

B.

baggy   

C.

grocery  

D.

scenery

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

qualify  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.