Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

off                    of                       safe                         knife

A.

off                    

B.

of                       

C.

safe                         

D.

knife

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

of

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.