Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cough             though              thought                 eighty

A.

cough             

B.

though              

C.

thought                 

D.

eighty

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cough 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...