Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

literacy             sympathy             entry            beautify

A.

literacy             

B.

sympathy             

C.

entry            

D.

beautify

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

beautify

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...