Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

celebrate            helicopter                memorable               refreshment

A.

celebrate            

B.

helicopter                

C.

memorable               

D.

refreshment

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

refreshment

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...