Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

confidence                 protect                     clock                 constancy

A.

confidence                 

B.

protect                     

C.

clock                

D.

 constancy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

protect

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.