Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

represent                 receive               respect              repeat

A.

represent                

B.

 receive               

C.

respect              

D.

repeat

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

represent 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...