Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

rugby          gather         forget          gymnast

A.

rugby          

B.

gather         

C.

forget          

D.

gymnast

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gymnast

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.