Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

propose                    suppose                       compose                  purpose

A.

propose                    

B.

suppose                       

C.

compose                 

D.

 purpose

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 purpose

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.