Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

sour               count               amount              tourist

A.

sour               

B.

count               

C.

amount              

D.

tourist

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tourist

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.