Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

garbage                encourage                massage               shortage

A.

garbage                

B.

encourage                

C.

massage              

D.

 shortage

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

massage            

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...