Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

garbage                encourage                massage               shortage

A.

garbage                

B.

encourage                

C.

massage              

D.

 shortage

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

massage            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...