Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

jealous                 bread                 death                       mean

A.

jealous                 

B.

bread                 

C.

death                       

D.

mean

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

mean

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.