Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

heavy                   head                     stream                   ready

A.

heavy                   

B.

head                     

C.

stream                   

D.

ready

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

stream

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.