Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

month                  together                  about                        around

A.

month                 

B.

 together                  

C.

about                        

D.

around

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

month

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.