Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

however                   know                      follow                    show

A.

however                   

B.

know                      

C.

follow                    

D.

show

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

however

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.