Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

actual                               individual                            careful                          casual

A.

actual                               

B.

individual                            

C.

careful                          

D.

casual

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

careful

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...