Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

concern                            conserve                     water                 prefer 

A.

concern                             

B.

conserve                     

C.

water                 

D.

prefer

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

water

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.