Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

advises                raises                 devises                 goes

A.

advises                

B.

raises                 

C.

devises                

D.

goes

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

goes

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.