Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

culture                       feature                        actual                      polite

A.

culture                       

B.

feature                        

C.

actual                      

D.

polite

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

polite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.