Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

compound                 route                house                  south

A.

compound 

B.

route 

C.

house 

D.

south

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

route 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.