Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

rainfall                          catus                         camel                       jackall

A.

rainfall                          

B.

catus                         

C.

camel                       

D.

jackall

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rainfall 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.