Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

great                   region                   origin                    language

A.

great                   

B.

region                   

C.

origin                    

D.

language

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

great

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...