Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

economy                   diversity                  dairy                   dynamism

A.

economy                   

B.

diversity                  

C.

dairy                   

D.

dynamism

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dynamism

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...