Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

year                  near                 wear                  gear

A.

year                  

B.

near                 

C.

wear                  

D.

gear

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

wear

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.