Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

smell                 swept                  sledge                   scene

A.

smell                 

B.

swept                  

C.

sledge                   

D.

scene

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

scene

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...