Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với chính phủ Pháp Tạm ước 14/9/1946 ở đâu?

A.

ở Paris

B.

ở Phông ten blô

C.

ở Hà Nội

D.

ở Đà Lạt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ở Paris

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.