Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước khi nào?

A.

Ngày 1 - 10 - 1949.

B.

Ngày 18 - 1 - 1950

C.

Ngày 14 - 1 - 1950.

D.

Ngày 30 - 1 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 14 - 1 - 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.