Chủng tụ cầu vàng (Staphyloccus aureus) được cấy trên môi trường A gồm nước, muối khoáng và nước thịt. Môi trường B gồm nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1). Môi trường C gồm nước, muối khoáng, glucôzơ. Nuôi ở tủ ấm 37°C thì vi khuẩn tụ cầu vàng không phát triển ở môi trường nào?

A.

Môi trường A, B.

B.

Môi trường B, C.

C.

Môi trường A, B, C.

D.

Môi trường C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Môi trường C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.