Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có những điểm gì mới ?

A.

Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế

B.

Cướp đoạt toàn bộ rụông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su

C.

Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng

D.

Quy mô khai thác rộng hơn, triệt để hơn, cường độ mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quy mô khai thác rộng hơn, triệt để hơn, cường độ mạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.