Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that need correction in each of the following questions:

Because vitamins are contained in a wide variety of foods, people seldom lack of most of them.  

A.

A: are

B.

B: in a

C.

C: variety

D.

D: lack of

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

lack of => lack

lack st (v): thiếu cái gì

lack of st (n) = shortage of st

Câu này dịch như sau: Vì vitamins được chứa trong nhiều loại thức ăn nên mọi người hiếm khi thiếu chúng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.