** Có 15 noãn bào bậc 1 của một loài giảm phân. Sau quá trình này người ta tính được có tổng số 855 nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến cùng với thể định hướng (thể cực). Tổng số nhiễm sắc thể có trong trứng được tạo ra là

A.

240.

B.

150.

C.

285.

D.

570.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

285.

1 noãn bào bậc 1 có số lượng NST là 2n sau giảm phân sẽ tạo ra 1 tế bào trứng có số lượng NST là n và 3 thể định hướng (bị tiêu biến) cũng có số lượng NST là n.

=> số NST bị tiêu biến cùng với 3 thể định hướng do 1 noãn bào bậc 1 giảm phân = 3 x n ( n là NST đơn bội)

=> số NST bị tiêu biến cùng với 3 thể định hướng do 15 noãn bào bậc 1 giảm phân = 15 x 3 x n =855

=> n = 19.

Do 1 noãn bào giảm phân chỉ tạo ra 1 trứng

=> 15 noãn bào giảm phân tạo ra 15 trứng.

=> số NST trong trứng được tạo ra là: n x 15 =19 x 15 = 285.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...